Om oss

Camilla Sjöstedt

Camilla har över 15 års erfarenhet av arbete med lagstiftningsfrågor inom miljö- och kemikalieområdet. Hon arbetar både med större och mindre företag avseende strategisk planering samt teknisk och regulatorisk implementation av både EU-gemensam och nationell lagstiftning såsom kemikalier, bekämpningsmedel, kosmetika och elektronik samt hälsa och miljö. 

Camilla har lång erfarenhet av att leda både stora och komplexa, samt mindre projekt avseende bland annat framtagande och inlämnande av registrerings- och tillståndsansökningar på nationell och internationell nivå, bl.a. REACH, RoHS, CLP och Biocider (BPR). Camilla har också under en längre tid arbetat med REACH och varor, samt de nya kraven enligt avfallsdirektivet och rapportering till SCIP-databasen. 

Camilla arbetar även med rådgivning till företag avseende så kallade gråzonsprodukter, dvs produkter där det inte är tydligt vilka lagkrav som gäller och där det ofta behövs en regulatorisk utredning för att undersöka hur produkterna omfattas.   

Hon är också ofta anlitad som rådgivare inom miljö- och kemikalieområdet samt föreläsare på både öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier. 

Kontakta Camilla:

Telefon: 079-055 84 24

Mail: camilla.sjostedt@coefficient.se

Gudrun Bremle

Kontakta Gudrun:

Telefon: 073-9441191

Mail: gudrun.bremle@coefficient.se

 

 

Gudrun har mer än 25 års erfarenhet av att ha jobbat med olika aspekter av hållbar kemikaliehantering och med regulatoriska frågor inom miljö- och kemikalieområdet för både kemiska produkter och varor. Hon har erfarenhet från olika sektorer och verksamheter i samhället och har arbetat både praktiskt och strategiskt.  

Rådgivning, kommunikation och utbildning är Gudruns specialitet. Hjälper verksamheter med kommunikation till kunder och leverantörer och säkerställer lagefterlevnad. Genomför också utredningar, riskbedömningar samt gör registreringar / notifieringar till myndigheter som t ex SCIP, PCN.  Stödjer gärna verksamheter i arbetet med utfasning och substitution. Arbetar också med kravställande och uppföljning i offentlig upphandling och har tagit fram och implementerat kemikalieplaner och strategier.  

Gudrun har lång erfarenhet av att leda större och mindre projekt och utredningar. Hon är ofta anlitad som rådgivare inom miljö- och kemikalieområdet.  Är en erfaren och uppskattad föreläsare, mentor, utbildare och moderator.

 

Andreas Woldegiorgis

Andreas har gedigen erfarenhet av hälso-, miljörisk- och farlighetsbedömning av kemikalier. Han är bl.a. ledande nationell expert kring frågor som rör miljö- och hälsorisker associerade med läkemedel och s.k. PFAS-ämnen (PFOS, PFOA och andra perfluorerade ämnen). 

Andreas har även omfattande praktisk och regulatorisk erfarenhet av implementering av EU lagstiftning, såsom REACH-förordningen i form av arbete med REACH-registreringar och tillståndsansökningar enligt REACH Bilaga XIV samt framtagande av kemikaliesäkerhetsrapporter och exponeringsscenarier. Han är också en ofta anlitad konsult i uppdrag rörande Biocidförordningen (BPR) och framtagande av ansökningar för både verksamma ämnen och biocidprodukter. 

Andreas har även lång erfarenhet som föreläsare och utbildare åt både företag och offentlig förvaltning i ämnen som rör kemikaliers miljöfarlighet.

Kontakta Andreas:

Telefon: 073-9441190

Mail: andreas.woldegiorgis@coefficient.se