Det här
erbjuder
Co-efficient

Strategiska, tekniska och regulatoriska frågor inom kemikalie- och miljöområdet.

Lagstiftning & regulatoriska frågor

Co-efficient hjälper er att tolka, implementera och efterleva lagkraven inom miljö-, arbetsmiljö-, och kemikalieområdet för att säkerställa att ni efterlever lagkraven. Vår expertis omfattar både EU-gemensam och nationell lagstiftning.

Om ni inte vet vilka specifika lagkrav som berör er verksamhet eller en specifik produkt/ produktgrupp, eller om ni har produkter som verkar ha hamnat i kläm mellan olika lagkrav, kan vi hjälpa er att genomföra en så kallad Regulatorisk utredning. Vi hjälper också företag som står inför uppköp/förvärv av en ny verksamhet eller ny produktgrupp med att genomföra en så kallad Regulatorisk due dilligence för att identifiera vilka regulatoriska risker förvärvet kan innebära. Kontakta oss för mer information om våra regulatoriska tjänster.

REACH

Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). Vi har dokumenterad erfarenhet av följande arbete:

 • Allmän rådgivning kring REACH
 • Genomförande av REACH-registreringar inklusive arbete i IUCLID och REACH-IT
 • Undantag för processorienterad forskning och utveckling (PPORD)
 • REACH och varor (Kandidatlisteämnen)
 • Framtagande av kemikaliesäkerhetsrapporter (CSR) och exponeringsscenarier (ES)
 • Genomförande av exponeringsbedömningar (Chesar, TRA och EUSES)
 • Tillståndsansökningar för Bilaga XIV ämnen
 • Only representative (OR) tjänster
 • Utredning av undantag

Mer information om REACH hittar du här:

 

CLP

Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar:

 • Allmän rådgivning kring CLP
 • Klassificering och märkning av ämnen och blandningar
 • Anmälningar till klassificerings-, och märkningsregistret
 • Anmälan till giftinformationscentralen (PCN-notifieringar)

Mer information om CLP hittar du här:

 

Avfallsdirektivet och SCIP 

 • Allmän rådgivning kring gränsdragning mellan avfall och produktlagstiftning
 • Anmälan till SCIP-databasen

Mer information om avfallsdirektivet och SCIP hittar du här: 

 

Biocider

Förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (BPR) och nationell lagstiftning. Vi har dokumenterad erfarenhet av följande:

 • Allmän rådgivning kring biocidförordningen (BPR) och nationell lagstiftning
 • Ansökan om godkännande av verksamt ämne inom EU (inklusive technical equivalence assessment Tier I och Tier II)
 • Ansökan om produktgodkännande för biocidprodukter inom EU (nationellt godkännande, EU-godkännande eller förenklat förfarande)
 • Ansökan om att inkluderas på ECHAs Artikel-95 lista över leverantörer av verksamma ämnen
 • Rådgivning kring biocidbehandlade varor

Mer information om biocidlagstiftning hittar du här:

 

Kosmetika

Förordning (EG) nr1223/2009 om kosmetiska produkter och nationell lagstiftning. Vi har dokumenterad erfarenhet av följande: 

 • Allmän rådgivning kring gemensam kosmetikalagstiftning inom EU och kompletterande nationell lagstiftning 
 • Produktanmälan till EU:s kosmetikaregister (CPNP)
 • Genomförande av säkerhetsbedömningar och sammanställning av säkerhetsrapporter (s.k. Cosmetic Product Safety Report)
 • Hälso- och miljöbedömning av ingredienser och stöd vid utbyte mot farliga ingredienser till mindre farliga
 • Granskning av ämnen som får, respektive inte får ingå i kosmetiska produkter 
 • Genomgång av märkning/etikett och produktpåståenden – vad måste finnas resp. inte finnas med.
Mer information om kosmetiska produkter hittar du här: 

 

Övrig EU-lagstiftning

 • RoHS
 • Medicinteknik
 • Kosmetika
 • Livsmedel
 • Läkemedel
 • RED – Direktivet

 

Nationell lagstiftning

Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister (vi kan även bistå med motsvarande anmälningar i Norge, Danmark och Finland) 

Miljöutredningar & miljökrav 

För myndigheter och organisationer som vill få specialutredningar utförda tex. miljöpåverkan från specifika produktgrupper eller användningar så har vi dokumenterad erfarenhet av detta, såsom t.ex.

 • Nationell användning av släckskum och användning av PFAS
 • Läkemedelsanvändning
 • Flamskyddsmedel
 • Tungmetaller
 • Syntetiska sötningsmedel

Om ni misstänker eller har konstaterat att er verksamhet orsakat utsläpp till miljön av kemiska ämnen eller produkter kan vi bistå er med mark- och miljöundersökningar enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

Miljökrav

Uppdrag gällande miljökrav som vi har dokumenterad erfarenhet av är:

 • Miljökrav i offentlig upphandling (ställa och utvärdera krav)
 • Miljömärkning enligt t.ex. Svanen, Green screen
 • Miljöbedömning av byggvaror, enligt t.ex. BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus

Mer information om miljökrav hittar du här: 

Kemikaliesäkerhet & substitution

Om ni i er verksamhet vet eller misstänker att ni använder problematiska kemiska produkter kan vi hjälpa er att;

 • Utreda risker för er användning inklusive ta fram exponeringsberäkningar och användarspecifika riskbedömningar (i förhållande till gällande nivågränsvärden, nationellt och inom EU). Vi arbetar med flera dedikerade verktyg, t.ex. Chesar, EUSES; ART och MEASE.
 • Bistå er med substitutionsutredningar. Att byta ut ett kemiskt ämne eller produkt mot en annan är erfarenhetsmässigt mycket mer omfattande än att bara jämföra klassificering enligt CLP. Exempelvis bör man även beakta andra parametrar såsom klimatavtryck och hållbarhet (övriga miljö- och sociala aspekter)
 • För att kunna jämföra faran med kemiska ämnen och produkter kan vi genomföra modellering med hjälp av så kallade QSAR-verktyg (t.ex. Toxtree).

Utbildning & kommunikation

Behöver du utbildning eller workshop för dig eller nyckelpersoner i din verksamhet är vi vana och uppskattade föreläsare och utbildare. Vi skräddarsyr utbildningen för att passa just era behov och det kan vara allt från en enkel informationsutbildning till en halv-, eller heldagsutbildning, eller en mer praktisk utbildning i workshop-form. Exempel på utbildningar vi håller finns nedan:

 • Specifika utbildningar inom olika lagstiftningsområden såsom REACH, CLP, biocider eller SCIP.
 • Praktiska utbildningar inom till exempel kemikaliehantering och riskbedömning samt exponeringsbedömningar.
 • Inspirationsföreläsningar inom miljö och kemikalier för kunder, personal, arbets- och/eller ledningsgrupper
 • Kommunikation i leverantörskedjan – kravställande, uppföljningar, förmedla kompetens och medvetenhet.

Biocider

Biocidprodukter är bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer förutom växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, konserveringsmedel, träskyddsmedel, bekämpningsmedel för skadedjur t.ex. myggmedel och råttgift samt båtbottenfärg.

Biocidprodukter regleras gemensamt inom EU via förordning (EU) nr 528/2012 om biocidprodukter (BPR). Utöver detta finns vissa nationella lagkrav som gäller under en övergångsperiod.

Vi på Co-efficient har lång erfarenhet av arbete med biocider. Exempel på tjänster som vi erbjuder är följande:

 • Allmän rådgivning kring biocidförordningen (BPR) och nationell lagstiftning
 • Ansökan om godkännande av verksamt ämne inom EU (inklusive technical equivalence assessment Tier I och Tier II)
 • Ansökan om produktgodkännande för biocidprodukter inom EU (nationellt godkännande, EU-godkännande eller förenklat förfarande)
 • Ansökan om att inkluderas på ECHAs Artikel-95 lista över leverantörer av verksamma ämnen
 • Rådgivning kring biocidbehandlade varor

Mer information om biocidlagstiftning hittar du här:

Kosmetika

Om ditt företag ska tillverka, importera, distribuera, köpa in eller sälja vidare kosmetiska produkter inom EU behöver ni känna till vilka lagkrav och regler som gäller för produkterna. Det finns dels gemensamma lagstiftning inom EU för kosmetiska produkter, dels kompletterande nationell lagstiftning som endast gäller i Sverige.

Kosmetiska produkter inom EU behöver inte förhandsgranskas eller godkänns av någon myndighet innan de släpps ut på marknaden. Det är den så kallade ansvariga personen som har ansvaret för att produkten är säker och följer lagkraven.

Vi hjälper er att ta reda på hur ert företag och era produkter berörs av kosmetikalagstiftningen och vad ni behöver göra för att kunna sätta produkten på marknaden. Vi hjälper även till i processen men att ta fram all nödvändig information för produkten.

Exempel på tjänster som vi erbjuder är:

 • Allmän rådgivning kring gemensam kosmetikalagstiftning inom EU och kompletterande nationell lagstiftning 
 • Produktanmälan till EU:s kosmetikaregister (CPNP)
 • Genomförande av säkerhetsbedömningar och sammanställning av säkerhetsrapporter (s.k. Cosmetic Product Safety Report)
 • Hälso- och miljöbedömning av ingredienser och stöd vid utbyte mot farliga ingredienser till mindre farliga
 • Granskning av ämnen som får, respektive inte får ingå i kosmetiska produkter 
 • Genomgång av märkning/etikett och produktpåståenden – vad måste finnas resp. inte finnas med.

Mer information om kosmetikalagstiftningen hittar du här: