Anmälan av varor som innehåller farliga ämnen till SCIP-databasen

Leverantörer av varor på EU-marknaden som innehåller vissa särskilt farliga ämnen (så kallade SVHC-ämnen) ska anmäla dessa till SCIP-databasen som har utvecklats av den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Lagkravet kommer från avfallsdirektivet (2008/98/EG) som började gälla den 5 januari 2021. 

Syftet med SCIP-databasen är bland annat att minska genereringen av avfall som innehåller farliga ämnen genom att främja substitution, samt att göra information tillgänglig för att förbättra avfallshanteringen. 

Varor som innehåller ämnen som finns listade på ECHAs kandidatförteckning i en koncentration på över 0,1 viktsprocent ska anmälas till SCIP-databasen. Nya ämnen läggs till i kandidatförteckningen med jämna mellanrum, vanligen två gånger per år.

Leverantörer av en vara inkluderar alla producenter, importörer (till EU), distributörer eller annan aktör i distributionskedjan som släpper ut en vara på marknaden inom EU. 

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig att reda ut ditt företags skyldigheter enligt SCIP och att ta fram strategier och arbetssätt för genomförandet. Vi kan även hjälpa er med det praktiska arbetet för att säkerställa att ni rapporterar berörda produkter till SCIP-databasen, oavsett om det är rapportering av enstaka produkter eller hela produktsortiment. 

Mer information hittar du här:

Om oss

Våra seniora konsulter har alla över 15 års erfarenhet av att driva, leda och genomföra komplexa projekt för att möta och tillgodose kundkrav både på EU och nationell nivå.

Vår expertis omfattar både EU-gemensam lagstiftning som exempelvis REACH, CLP, SCIP (ramdirektiv för avfall), RoHS, bekämpningsmedel (biocider och växtskyddsmedel), läkemedel, livsmedel och kosmetika samt nationell kemikalielagstiftning kopplade till dessa områden.

Vi är också ofta anlitade som rådgivare inom miljö- och kemikalieområdet samt föreläsare på både öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier.